Ułatwienia dostępu

Program lekowy dot. SMA w Szczecinie

Ogłoszono rozstrzygnięcie podstępowania w Szczecinie dot. podawania leku na rdzeniowy zanik mięśni.

 

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Unii Lubelskiej 1, 70-252 Szczecin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym do Programu lekowego - leczenia rdzeniowego zaniku mięśni.

 

Szczegóły tutaj.

 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

spes2019

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego lub innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Twórcy Programu chcą pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzono fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków następuje kontakt z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ją do weryfikacji.

 

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

 

Wnioski przyjmowane są do dnia 30 marca 2019 roku.

 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem tego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze:

 1. do celów pozarentowych,
 2. do celów rentowych.

 

Orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Orzecznictwo do celów rentowych - prowadzone przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny - podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny - podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.

 

 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Orzekają niepełnosprawność osób dorosłych (dla osób powyżej 16 r.ż.) i od 1.01.2002 r. również niepełnosprawność dzieci.

 

Obowiązują 3 stopnie niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r.ż.:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Dodatkowo, rodzaje niepełnosprawności oznaczane są według ustalonych kodów:

01-U - upośledzenie umysłowe
02-P - choroby psychiczne
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O - choroby narządu wzroku
05-R - upśledzenie narządu ruchu
06-E - epilepsja
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia
08-T - choroby układu pokarmowego  
09-M - choroby układu moczowo-płciowego
10-N - choroby neurologiczne
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

Odwołania

Od orzeczenia można się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Z kolei od tego orzeczenia przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.
Postępowanie w takich sprawach jest wolne od opłat sądowych.

 

 

 

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Orzeka dla celu ustalenia prawa do renty.

 

Obowiązują 3 rodzaje orzeczeń:

 • całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji - traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowita niezdolność do pracy - traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania - traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Odwołania

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Orzeka o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym i uznaje je za niepełnosprawne, z tym że:

 • osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Odwołania

Od decyzji KRUS przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia

 

Do roku 1998 istniały Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia. Ich orzeczenia są jednak nadal aktualne i obowiązują, jeśli zostały wydane na okres stały.

 

KIZ-y zaliczały do jednej z trzech grup inwalidów:

 • I grupy - jest równoznaczna ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • II grupy - jest równoznaczna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • III grupy - jest równoznaczna z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

 

Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa

 

 

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
znaczny stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
umiarkowany stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka brak
lekki stopień niepełnosprawności częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego III grupa inwalidzka pozostałe osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy

 

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7, poz. 25 z 1998 r. z późn. zm.), rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Odeszli od nas Sławek i Mateusz

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odeszło od nas dwóch naszych Podopiecznych.

 

25.01.2019, w wieku 36 lat odszedł Sławek Szajowski, który walczył z SMA.

 

slawek szajowski

 

28.01.2019, w wieku 24 lat odszedł Mateusz Drozdek. Mateusz chorował na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

 

drozdek mateusz

 

Najszczersze kondolencje dla rodziny i najbliższych Sławka i Mateusza składa Zarząd Fundacji wraz z pracownikami.

 

Badania genetyczna dla chorych na SMA

Zatwierdzony przez NFZ program lekowy Nusinersenu zawiera zapis, według którego do programu mogą zostać włączone tylko osoby z oznaczoną liczbą kopii genu SMN2.

 

Dr Maria Jędrzejowska przygotowała listę poradni genetycznych, w których można wykonać lub uzupełnić badanie genetyczne w kierunku SMA.

 

-----

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do listu Dr Łusakowskiej przekazuję informację dotyczącą poradni genetycznych, w których można wykonać lub uzupełnić badanie genetyczne w kierunku SMA.

 

W poradniach, z którymi udało mi się skontaktować, obiecano przeprowadzenie badań w kierunku liczby kopii SMN2 w szybszym terminie. Prośba do wszystkich pacjentów o zgłaszanie się do Poradni w swoim województwie-regionie. Konieczne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do poradni genetycznej w trybie "cito!" lub "pilne". Poniżej przekazuję szczegółowe informacje. Jeśli wśród wymienionych poradni nie ma tej, do której pacjent należy, można skontaktować się z najbliższymi poradniami lub poradniami warszawskimi. Jeśli uda mi się nawiązać kontakt z pozostałymi ośrodkami, postaram się Państwu przekazać tę informację.

 

Szczegółowy kontakt do poradni można znaleźć na stronie PTGCz (http://ptgc.pl/poradnie-genetyczne) lub na stronach internetowych poradni.

 

Bardzo Państwa proszę o przekazywanie poniższej informacji osobom zainteresowanym.

 

Rozpoczęcie wykonania badań już teraz przyspieszy w przyszłości okres kwalifikacji. Program lekowy jest bardzo jasno sformułowany. Warunkiem włączenia jest potwierdzenie genetyczne diagnozy wraz z oceną liczby kopii genu SMN2.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Maria Jędrzejowska

 

Aktualizacja: 01.02.2019

 

Poradnie Genetyczne, w których można wykonać bezpłatnie badanie w kierunku liczby kopii SMN2:

 

Białystok

Mastermed, ul. Mazowiecka 48 - Niestety nie są już w stanie obsługiwać skierowań, których otrzymali bardzo dużo w ostanim czasie.

 

Bydgoszcz

Poradnia Genetyczna, Szpital Uniwersytecki im. Dr Antoniego Jurasza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (prośba o zapisywanie się telefonicznie: 52 588 35 67 lub 77)

 

Gdańsk

Poradnia Genetyczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Debinki 7
Prośba o wysyłanie skierowań na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podanie kontaktowego nr telefonu

 

Katowice

Poradnia Genetyczna, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, ul. Medyków 16

 

Kraków

Poradnia Genetyczna, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265

 

Lublin

Poradnia Genetyczna, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 (powoływać się na dr Wojciechowską) - Poradnia może przyjąć tylko pacjentów pediatrycznych, czyli poniżej 18 r.ż.

 

Łódź

Poradnia Genetyczna, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289 (powoływać się na zgodę dr Piotrowicz)

Poradnia Genetyki Klinicznej, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 (powoływać się na dr Moczulską)

 

Olsztyn

Poradnia Genetyczna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Żołnierska 18a

 

Poznań

Poradnia Genetyczna, NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, ul. Grudzieniec 4

 

Rzeszów

Poradnia Genetyczna, Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, ul. Hetmańska 21 (powoływać się na dr Antoniego Pyrkosza)

Poradnia Genetyczna, Szpital Specjalistyczny Pro Familia, ul. Witolda 6b (powoływać się na dr Antoniego Pyrkosza)

Poradnie nie mają jednak zaplecza laboratoryjnego, aby móc wykonać badanie.

 

Szczecin

W trakcie uzgodnień

 

Warszawa

Poradnia Genetyczna, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a

Poradnia Genetyczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9

Poradnia Genetyczna, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20

 

Wrocław

Poradnia Genetyczna, Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Fundacji Uniwersytetu Medycznego (FUM), ul. Skłodowskiej-Curie 50-52

 

Zabrze

Poradnia Genetyczna i Diagnostyki Prenatalnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15 - Poradnia jednak nie może przyjąć dodatkowych pacjentów ze względu na zbyt mały kontrakt z NFZ. Ewentualnie mogą pośredniczyć w pobraniu i wysyłce na badanie odpłatne.

 

Zielona Góra

Poradnia Genetyczna, NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, ul. Grudzieniec 4

 

 

Ponadto odpłatnie można wykonać badania genetyczne:


NZOZ GENOMED, ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

 

MedGen, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa
(możliwe jest również wykonanie badania w ramach NFZ - szczegóły na stronie: https://www.medgen.pl/pl/nfz)

 

W ostatnich dniach obie przychodnie znacznie obniżyły ceny badań w kierunku SMA.

 

Informacja dla pacjentów z SMA

Szanowni Państwo,

 

Niezmiernie się cieszymy, że już wkrótce polscy pacjenci będą leczeni nusinersenem. To wyjątkowy moment także dla lekarzy, którzy od wielu lat towarzyszą pacjentom z SMA.

 

W tym roku mija osiem lat istnienia Polskiego Rejestru Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi (SMA, DMD, DM), który powstał w 2010 r. w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bazy danych pacjentów z chorobami rzadkimi są niezwykle ważnym elementem drogi prowadzącej do poprawy opieki i uzyskania skutecznych terapii u tych pacjentów.

 

Do grudnia 2018 r. w Polskim Rejestrze Pacjentów z SMA zarejestrowanych było 530 pacjentów. Obecnie, w związku z ogromnym zainteresowaniem związanym z leczeniem nusinersenem, lawinowo napływają Państwa zgłoszenia do Rejestru - dziennie otrzymuję kilkanaście nowych zgłoszeń, a także liczne zapytania.

 

Poniżej zamieszczam kilka uwag, które mogą wyjaśnić niektóre Państwa wątpliwości.

 

Ze względu na nowe przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązujące nas regulacje dotyczące prowadzenia rejestru, proszę o przysyłanie jedynie papierowych wersji ankiet dla pacjentów z SMA, zgód, a także kopii wyników badań, w tym badania genetycznego potwierdzającego rozpoznanie. Obecnie na stronie www.treat-nmd.wum.edu.pl jest już informacja, że przyjmujemy jedynie papierowe wersje dokumentów.

 

Wielu z Państwa prosi o potwierdzenie rejestracji pacjenta w Rejestrze - staramy się to robić na bieżąco, ale proszę o cierpliwość, jeśli odpowiedź nie przychodzi od razu.

 

Pacjenci, którzy nie mieli badania genetycznego potwierdzającego SMA, a rozpoznanie zostało ustalone na podstawie obrazu klinicznego, powinni uzyskać skierowanie do Poradni Genetycznej od lekarza rodzinnego, neurologa lub innego lekarza pracującego w ramach NFZ, w celu potwierdzenia SMA, a także oznaczenia liczby kopii genu SMN2. Mogą Państwo udać się do Poradni Genetycznej najbliżej miejsca zamieszkania - badanie jest bezpłatne (finansowane przez NFZ w ramach porady genetycznej).

 

Jeśli mają Państwo potwierdzenie choroby badaniem genetycznym, ale nie była oznaczona liczba kopii genu SMN2 (ten gen jest punktem działania nusinersenu, liczba kopii genu SMN2 ma wpływ na przebieg choroby), to również należy uzyskać skierowanie do Poradni Genetycznej celem przeprowadzenia takiego badania. Zapewne najlepiej porozumieć się z Poradnią Genetyczną, w której zostało wykonane badanie potwierdzające SMA (mutacja w genie SMN1). Pacjenci, którzy nie mają na wyniku badania genetycznego informacji o oznaczeniu liczby kopii genu SMN2, mogą przysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pytanie na ten temat, spróbujemy sprawdzić, czy rzeczywiście takie badanie nie było wykonane.

 

Kolejne pytania dotyczą problemu podania leku u pacjentów po operacji skoliozy, u których zastosowano różnego rodzaju formy stabilizacji kręgosłupa. Nie jest to kryterium bezwzględnie wykluczające pacjenta z terapii. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Mamy nadzieję, że nusiersen będzie podawany w wielu ośrodkach w Polsce. Z wypowiedzi Pana Ministra Łukasza Szumowskiego wynika, że kolejne formalności związane z leczeniem nusinersenem będą przeprowadzone w szybkim tempie, więc zapewne w ciągu kilku miesięcy ukaże się lista szpitali, w których będzie realizowany program lekowy obejmujący terapię  nusinersenem. Na razie taka lista nie jest jeszcze znana.

 

Serdecznie pozdrawiam,

dr n. med. Anna Łusakowska

Koordynator Polskiego Rejestru Pacjentów z SMA

Klinika Neurologii WUM

 


Obecnie można zarejestrować osobę chorą na:

 • Dystrofię Mięśniową Duchenne'a (DMD)
 • Dystrofię Mięśniową Beckera (BMD)
 • Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA)
 • Dystrofię miotoniczną typu 1 (DM1)
 • Dystrofię miotoniczną typu 2 (DM2)

 

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu "Informacja dla pacjenta/rodzica/prawnego opiekuna", dzięki któremu dowiedzą się Państwo więcej na temat celów tworzenia polskiego i międzynarodowego rejestru pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, a także inicjatywy TREAT-NMD.

Następnie należy wydrukować, wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

 • "Świadoma zgoda pacjenta/rodzica/prawnego opiekuna" (2 egzemplarze - jeden zostaje u pacjenta).
 • Odpowiednia ankieta (DMD/BMD, SMA lub DM 1 lub 2)

 

Uwaga! Ankieta dla pacjentów z SMA została zmieniona - rozszerzono zakres danych. Ankietę można wypełnić za pomocą komputera (program Word) i wysłać pocztą wersję papierową na adres: Dr Anna Łusakowska, Klinika Neurologii, UCK WUM Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

 

Pacjenci, którzy rejestrują się po raz pierwszy, muszą również przysłać podpisaną zgodę na udział w Rejestrze.

 

Jeśli było wykonane badanie genetyczne prosimy o dołączenie kopii wyniku tego badania do wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy również o dołączenie kopii (skanu) wyników badań dodatkowych, które zostały wspomniane w odpowiedniej ankiecie (np. USG serca, spirometria).

 

Wszystkie wymienione dokumenty (ankieta, świadoma zgoda, wyniki badań) prosimy przesłać w wersji papierowej tradycyjną pocztą na podany powyżej adres.

 

Informacja dla pacjenta/rodzica/prawnego opiekuna

Formularz - świadoma zgoda pacjenta/rodzica/prawnego opiekuna

Formularz - Ankieta DMD/BMD

Formularz - Ankieta SMA

Formularz - Ankieta DM 1 i 2

 

Terminarz przyjęć Poradni 2019

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach lekarskich organizowanych cyklicznie w prowadzonej przez naszą Fundację Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych.

 

To jedyna taka możliwość w całej Polsce! Korzystając z Poradni nasi Podopieczni za jednym razem mogą odbyć wizyty u najlepszych specjalistów schorzeń nerwowo-mięśniowych w kraju, którzy dokładnie przebadają pacjenta i udzielą porad co do późniejszego prowadzenia chorego przez życie.

 

W tym samym czasie będą przeprowadzane szkolenia fizjoterapeutów.

 

Podczas wizyty Pacjenta przebada:

 • Kardiolog
 • Ortopeda
 • Pulmonolog
 • Fizjoterapeuta
 • Dietetyk

 

Terminarz pracy Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych:

 • 8 marca 2019
 • 12 kwietnia 2019 (odwołana, ze względu na małą liczbę zainteresowanych)
 • 10 maja 2019
 • 7 czerwca 2019
 • 6 września 2019
 • 4 października 2019
 • 8 listopada 2019
 • 6 grudnia 2019

 

Miejsce:

Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Wejście do naszej Poradni główną bramą Szpitala, kierować się na wejście "D", na budynku jest napis "Poradnia". Wjechać windą na II piętro.

 

UWAGA!

Wymagana opłata za udział w konsultacjach wynosi 30 zł.

 

 

Aby zapisać się do Poradni prosimy o kontakt z Marzeną Morkowską - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 603 619 070.

 

Szkolenia dla Fizjoterapeutów 2019

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni zaprasza chętnych Fizjoterapeutów z całej Polski na warsztaty szkoleniowe "Rehabilitacja i opieka medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych" dla fizjoterapeutów świadczących usługi podopiecznym Fundacji.

 

Szkolenia odbędą się podczas pracy Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych w terminach:

 • 8 marca 2019, godz. 14.00
 • 12 kwietnia 2019, godz. 14.00 (odwołane, ze względu na małą liczbę zainteresowanych)
 • 10 maja 2019, godz. 14.00
 • 7 czerwca 2019, godz. 14.00
 • 6 września 2019, godz. 14.00
 • 4 października 2019, godz. 14.00
 • 8 listopada 2019, godz. 14.00
 • 6 grudnia 2019, godz. 14.00

 

Miejsce szkolenia:

Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Wejście do naszej Poradni główną bramą Szpitala, kierować się na wejście "D", na budynku jest napis "Poradnia". Wjechać windą na II piętro.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • priorytety fizjoterapii w poszczególnych fazach chorób nerwowo-mięśniowych,
 • zarządzanie procesem opieki i leczenia w chorobach nerwowo-mięśniowych,
 • fazy procesu opieki i leczenia chorób nerwowo-mięśniowych

 

Składa się ono z części teoretycznej i części praktycznej.

 

Jest to spotkanie jednodniowe, czas trwania: od 4 do 6 godzin.

 

Koszt szkolenia: 150 zł

 

Po odbyciu szkolenia fizjoterapeuta otrzymuje "Certyfikat Fizjoterapeuty Chorób Nerwowo-Mięśniowych", który poświadcza, że może on prowadzić prawidłową i bezpieczną rehabilitację pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.

 

Na szkolenia mogą się zgłaszać osoby, które posiadają wykształcenie:

 • Magister Fizjoterapii,
 • Technik Fizjoterapii,
 • Licencjat Fizjoterapii,
 • Rehabilitacja Medyczna (po ukończeniu pomaturalnego studium),
 • Magister WF po szkoleniach podyplomowych z Fizjo-rehabilitacji.

 

Informacje i zapisy: Maria Marzena Morkowska, tel. +48 603 619 070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2019

morze

 

Zapraszamy wszystkich chętnych
na organizowane przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

 

Miejsca i terminy turnusów:

 

I TURNUS

 

09.08.-23.08.2019 r.

Spółdzielnia Osób Prawnych, Ośrodek Rehabilitacyjny "Relaks", ul. Plażowa 1, 72-415 Międzywodzie

 

Ustalono następującą odpłatność za 1 uczestnika turnusu:

1 960 zł - uczestnik rehabilitacji
1 960 zł  - uczestnik turnusu

 

Zleceniobiorca zapewnia podczas turnusu:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w telewizor, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy,
 • 3 posiłki dziennie,
 • opiekę lekarską - lekarz dyspozycyjny,
 • opiekę pielęgniarską - w godz. 8.00-15.00,
 • 2 zabiegi dziennie przez 10 dni zabiegowych dla uczestnika rehabilitacji i opiekuna,
 • ognisko z poczęstunkiem,
 • 1 wieczorek ze słodkim poczęstunkiem,
 • imprezy integracyjne przy muzyce - w kawiarni i na hali sportowej.

 

Informacje dodatkowe:

 • dzieci do lat 12 (z pełnym wyżywieniem) mają 20% rabatu,
 • parking dla grupy - bezpłatny,
 • opłata za psa 24,40 zł za dobę,
 • dodatkowo płatna opłata klimatyczna do Urzędu Gminy - 1,80 zł za dobę od osoby.

 

------------------------------

 

II TURNUS

 

16-30.11.2019 r.

Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6, 76-032 Mielno

Zleceniobiorca zapewnia:

 

Hotel *** - pobyt z zabiegami / za dobę / osobę:

W pokoju 2-osobowym standard oraz pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej -157 zł
W pokoju 2-osobowym dużym - 162 zł
W apartamencie 2-osobowym - 182 zł + III osoba 110 zł + IV osoba 110 zł - 30% dziecko do lat 12 z zabiegami 125 zł / dobę
W pokoju 1-osobowym - 177 zł
- dziecko do lat 12 - 115 zł z zabiegami / dobę

 

W przypadku, gdy opiekunowie nie chcą zabiegów, płacą w każdym przypadku o 15 zł dziennie mniej.

Dostawka dorosła osoba - 115 zł z zabiegami
Dostawka dorosła osoba - 105 zł bez zabiegów
Dostawka dzieci 4-12 lat - 70 zł bez zabiegów
Dzieci do lat 4 - 0,00 zł za dobę

 

Hotel **** - pobyt z zabiegami / za dobę / osobę:

W pokoju 2-osobowym - 192 zł
Dzieci do lat 12 z zabiegami - 125 zł
Dzieci do lat 12 bez zabiegów - 105 zł
Dzieci powyżej 12 lat bez zabiegów - 125 zł / dobę w pokoju rodziców
Dzieci do lat 4 - 0,00 zł za dobę
Dostawka dorosła osoba - 115 zł z zabiegami
Suite 2-osobowy - 232 zł

 

Dodatkowe informacje:

 

Wszystkie pokoje posiadają nieograniczony wstęp do Term w klimacie Morza Martwego, a w nich:

 • odprężająca kąpiel w basenie solankowym,
 • świat saun i łaźni (biosauna, łaźnia solankowa, sauna sucha, lodowa studnia, natryski  wrażeń, łaźnia parowa, jacuzzi w kamiennej grocie, misy do kąpieli stóp, całoroczne jacuzzi zewnętrzne.

 

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 12:00.

 

W cenie:

 • Wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja.
 • Pobyt z dwoma zabiegami dziennie: 1 zabieg z grupy I i 1 zabieg z grupy II (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).
 • Basen z łaźnią parową i siłownią w ramach pobytu w części hotelowej ***

 

Dodatkowo płatne:

Parking strzeżony dla uczestników turnusu w cenie 15 zł / dobę.
Opłata za psa (dotyczy małych psów) - 25 zł
Opłata miejscowa - 1,80 zł /os./dzieci

* * *

Liczba miejsc na oba turnusy jest ograniczona.

 

Zapisy na turnusy przyjmuje Marzena Morkowska - tel. 603 619 070; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Odszedł od nas Tommy Pedersen

Tommy Pedersen

 

Początek tego roku przyniósł nam bardzo przykrą wiadomość. W nocy z 2 na 3 stycznia odszedł od nas Tommy Pedersen, nasz Kolega, Przyjaciel, prawdziwy Bohater, który każdego dnia swojego życia pokazywał nam, że nawet potworna choroba jaką jest stwardnienie zanikowe boczne (SLA/ALS) nie była w stanie Go zatrzymać. Pomimo wieloletniej walki z chorobą, Tommy pokazał i udowodnił nam, że nawet Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, żyjąca w pozycji leżącej, może bez przeszkód prowadzić aktywne życie, realizować się, działać na rzecz innych, uczestniczyć w życiu społecznym i rodzinnym, a nawet podróżować. Tommy był osobą, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Odległość między Danią a Polską oraz niepełnosprawność i trudności jakie się za nią kryły, nigdy nie przeszkodziły Mu w tym, aby uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, na które był zapraszany. Dzięki wsparciu Tommy'ego i Jego Małżonki Wiesławy od kilkunastu lat mogliśmy rozwijać w Polsce skandynawski model asystentury. To dzięki Ich wsparciu, polsko-duńskiego małżeństwa, byliśmy w stanie zaopatrzyć naszych Podopiecznych w używany sprzęt rehabilitacyjno-medyczny z Danii, który przez lata bezinteresownie Państwo Pedersen dla nas zbierali. Każdy, kto skorzystał z zaproszenia Tommy'ego i Wiesi do Ich domu w Herning, później w Aulum, potwierdzi, że dzięki Ich gościnności można było naprawdę poczuć się jak w domu i poza odwiedzinami Przyjaciół zwiedzić urokliwe miejsca Danii czując się przy tym jak wyjątkowy gość.

 

To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Tommy Pedersen był na pewno jedną z takich Osób... Łącząc się w bólu z Żoną Wiesławą i resztą Rodziny Tommy'ego, składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Tommy, Przyjacielu, będzie nam Ciebie brakowało.

 

Lista refundacyjna obejmująca nusinersen została ogłoszona

Ogłoszono listę leków refundowanych obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Znalazł się na niej nusinersen (Spinraza®), pierwszy, przełomowy lek na rdzeniowy zanik mięśni.

 

Leczeniem będzie objęta cała populacja chorych w Polsce (zarówno dzieci, jak i dorośli, bez względu na typ choroby). Decyzja jest odpowiedzią na usilne prośby lekarzy i setek Rodzin SMA.

 

Nasi Podopieczni i Prezes Fundacji o leku

 

Dofinansowane szkolenie językowe i komputerowe

szjik 2019

 

Informacje o projekcie

 

Do udziału w Projekcie zaprasza się osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

 • ukończyły 25 rok życia,
 • zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj.:

 • są osobami po 50 roku życia,
 • są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/liceum profilowane/uzupełniające liceum ogólnokształcące/technikum/technikum uzupełniające/zasadniczą szkołę zawodową,
 • posiadają oświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają stopień niepełnosprawności.

 

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego - w miejscach, gdzie utworzy się grupa 12 osób na jednorodnym poziomie znajomości języka angielskiego, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom znajomości języka angielskiego badany jest poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego, który określi poziom zaawansowania językowego.

 

Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą nacisk na wszystkie sprawności językowe zgodnie ze standardem ESOKJ.

 

Szkolenia zakończone są międzynarodowym egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji językowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia języka angielskiego.

 

Cena: 145 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

 

Szkolenia komputerowe ICT w wymiarze 60 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego - w miejscach, gdzie utworzy się grupa 10 osób o podobnym poziomie umiejętności komputerowych w określonym zakresie, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umiejętności komputerowe badane są poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego. Każde szkolenie będzie obejmowało właściwe kompetencje z 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zgodnie ze Standardami wymagań dla kompetencji informatycznych DIGCOMP.

 

Szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym zgodnym z DIGCOMP oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji/kompetencji cyfrowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia komputerowego ICT.

 

Cena: 147 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

 

Więcej informacji na stronie: http://masterlang.pl/akk/.

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl