Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni
strona startowa

Ogłoszenie o naborze I/Zad.3

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

 

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 09.07.2020 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w I naborze, tj. 20 osób niepełnosprawnych ruchowo, które zostaną objęte wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Nabór ciągły wniosków będzie odbywał się od dnia 09 lipca 2020 roku z 10-dniowymi rundami aplikacyjnymi. Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwać od 09 lipca do 19 lipca 2020 roku, a każda następna runda będzie trwać dokładnie 10 dni. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 2 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem, które wpłynęły w czasie trwania danej rundy. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły z tym, że w razie wyczerpania limitu miejsc, nabór wniosków o objęcie wsparciem zostanie zamknięty, a złożone w czasie trwającej rundy wnioski poza limitem miejsc - zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

 

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 11 m-cy (śr. 8 godz. w miesiącu).

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

  • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
  • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 1 do zad. Nr 3 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 9 Oświadczenie dot. zgody na wykorzystanie wizerunku

Zał. 10 Ankieta informacyjna

 

zaopiekowani loga dol
Share