Ułatwienia dostępu

Zmarł Antoni Gwarek

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Pan Antoni Gwarek.

 

Pan Antoni Gwarek od 26.03.2015 do 25.11.2021 pełnił funkcję członka Rady Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego. Był pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Zarząd, Rada i pracownicy Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego składają wyrazy głębokiego współczucia.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

 

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Wsparcie asystenta może polegać m.in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

 

Z pomocy w ramach programu mogą skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Asystentem osobistym w ramach programu mogą być:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający kwalifikacje w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

Jeżeli uczestnik nie posiada osoby, która mogłaby świadczyć usługi asystenta to w przypadku zakwalifikowania do objęcia wsparciem asystent zostanie wskazany przez realizatora programu.

 

Osoba wnioskująca w karcie zgłoszeniowej opisuje jakie miałaby oczekiwania dotyczące zakresu wsparcia, świadczonych usług, a także ilości godzin wsparcia. Maksymalny limit godzin wsparcia określony jest w programie i jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności.

 

Jak przystąpić do programu?

Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach programu składa wypełnioną:

 

Wnioski są przyjmowane w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Rekrutacja jest prowadzona od 18 do 26 maja 2023.

 

Dokumenty można przesłać także:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
 • pocztą na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.

 

Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 115 osób. Zgodnie z zapisami programu 70% z nich będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. dzieci oraz osoby legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (czyli osoby z co najmniej dwoma przyczynami niepełnosprawności).

 

Wnioski będą weryfikowane i punktowane zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie. Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku sprzężonej niepełnosprawności oraz jeśli kandydat wymaga wysokiego poziomu wsparcia.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w Regulaminie.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 697 066 221

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

 • wartość dofinansowania - 1 679 348,40 zł
 • całkowita wartość zadania - 1 679 348,40 zł
znaki strona www

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Zał. nr 1 - Karta zgłoszeniowa
Zał. nr 2 Karta zakresu czynności
Zał. nr 3 Karta realizacji usług asystenckich
Zał. nr 4 Oświadczenie o wyborze asystenta
Zał. nr 5 Ewidencja biletów komunikacyjnych
Zał. nr 6 Ewidencja przebiegu pojazdu
Zał. nr 7 Klauzula informacyjna MPiPS
Zał. nr 8 Klauzula Informacyjna MOPR
Zał. nr 9 Klauzula informacyjna GMS

Nabór do projektu Zaopiekowani - zadanie 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór  uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (kierowca)

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (kierowca)

Nasze dziecko idzie do szkoły - uczeń z chorobą nerwowo-mięśniową

 

Rodzicu – pamiętaj!

To Ty decydujesz o wyborze szkoły dla swojego dziecka.

 

A masz do wyboru szkoły:

 • ogólnodostępne – niestety rzadko dostosowane do niepełnosprawności fizycznej dziecka. Takie szkoły obowiązkowo zatrudniają pedagoga, psychologa i logopedę;
 • ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi – odziały integracyjne są mniej liczne niż „zwykłe” klasy, liczą do 15 uczniów, wśród których może być do 5 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
 • szkoły integracyjne – w każdej klasie są uczniowie z niepełnosprawnościami. W tych szkołach bariery architektoniczne jak najczęściej są usuwane;
 • szkoły ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi – w których uczy się duża liczba uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami umysłowymi w stopniu lekkim;
 • szkoły specjalne – najlepiej wyposażone we wszystko czego potrzeba w pracy z dzieckiem. Klasy są małoliczne (czasami 3 lub 5 dzieci). Zatrudniane są osoby jako pomoce nauczyciela.

 

Inny podział szkół

To podział na szkoły publiczne i niepubliczne (w tych drugich zazwyczaj obowiązuje odpłatność).

 

Tryb nauczania

 • nauczanie zwykłe – twoje dziecko jest nauczane tak jak każdy inny uczeń w szkole;
 • nauczanie indywidualne – nauczyciel lub nauczyciele przychodzą do dziecka w domu;
 • nauczanie domowe – rolę edukatora przejmują rodzice, a dziecko raz w roku zdaje egzamin sprawdzający w szkole;
 • szkoła w chmurze – Szkoła w Chmurze to inicjatywa do niedawna zarejestrowana tylko w Warszawie, a od września także np. w Katowicach. Uczestniczący w niej uczniowie formalnie przechodzą na edukację domową. Zajęcia odbywają się online, a dzieci samodzielnie realizują program nauczania.

 

Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zanim Twoje dziecko stanie się uczniem koniecznie trzeba postarać się o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W tym celu należy skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla rejonu zamieszkania dziecka (gdy dziecko pierwszy raz idzie do szkoły) lub właściwą dla rejonu szkoły, do której dziecko uczęszcza.

(wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szczecinie – załącznik nr 1 wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie zachodniopomorskim – znajduje się na stronie https://zachodniopomorskie.poradnie.edubaza.pl/)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy pobrać specjalne druki: wniosku oraz do lekarza.

Jeśli dziecko jest leżące - należy ubiegać się o przybycie specjalistów z Poradni do domu dziecka.

Dla dzieci, które będą uczęszczały do szkoły koniecznym jest zadbanie o zapis, że uczeń potrzebuje osoby „współorganizującej proces kształcenia” lub „pomocy” nauczyciela.

Do tej chwili w polskich aktach prawnych brak jest zapisu o tzw. „asystentach”, zatem trzeba posługiwać się określeniami powyżej podanymi.

W orzeczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie konieczności przyznania dziecku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Można nalegać na to, by wymienione zostały czynności, jakie taki nauczyciel będzie musiał podejmować, jednak nie może to być zbyt wiele zaleceń (może być bowiem w przyszłości kłopot z przyjęciem dziecka do wybranej szkoły). Nie każda szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka. Taki obowiązek ma tylko szkoła rejonowa.

 

Warunki organizowania kształcenia dzieciom i młodzieży posiadającej orzeczenie

Wszystkie warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – m.in. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 1309) – załącznik nr 2 (Rozporządzenie MEN - załącznik nr 2).

Turnusy rehabilitacyjne 2023

Turnusy rehabilitacyjne 2023

Zapraszamy wszystkich chętnych na organizowane przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

Zaopiekowani - Kierowca busa dla osób niepełnosprawnych

Zaopiekowani - Kierowca busa dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego zatrudni osobę na stanowisko: Kierowca busa dla osób niepełnosprawnych w projekcie "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

Ankieta Podopiecznego dotycząca turnusu

Ankieta Podopiecznego dotycząca turnusu


Chcemy poznać preferencje naszych Podopiecznych, dotyczące turnusów. Zależy nam na tym, aby zaplanować takie turnusy, jakich chcecie i potrzebujecie. Żeby jednak było to możliwe, musimy poznać Wasze potrzeby.

Szkolenie dla obywateli Ukrainy

Szkolenie dla obywateli Ukrainy

W dniach 16-17.12.2022 w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego odbyło się szkolenie dla osób przybyłych do Polski z Ukrainy przebywających na terenie Szczecina lub powiatu polickiego, które było jednym z elementów realizowanego przez Fundację projektu "Zostań Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami".

Biuro nieczynne

23.12.2022 - Biuro nieczynne

Informujemy, że w piątek, 23 grudnia 2022 r. biuro Fundacji będzie nieczynne.

Ważne: Realizacja faktur grudniowych w 2022 roku

Ważne: Realizacja faktur grudniowych w 2022 roku.

Informujemy, że wszystkie faktury, które wpłyną do biura Fundacji do 15.12.2022r. zostaną zrealizowane jeszcze w 2022 roku.

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (kierowca)

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (kierowca)

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

 

 

Informujemy, że w poniedziałek, 31 października 2022 r. biuro Fundacji będzie nieczynne.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl