Ułatwienia dostępu

Projekt "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"

zaopiekowani loga gora

 

Projekt "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 - 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie oraz z Fundacją "Pasja" z Łobza. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych - opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 03.2023.

 

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
 2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
 3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
 4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Usługi opiekuńcze,
 2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
 3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami,
 5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych "Niezapominajka" w Szczecinie - opieka wytchnieniowa,
 6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych "Niezapominajka" w Szczecinie - usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym - opieka wytchnieniowa całodobowa,
 8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym,
 9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
 11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
 12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie 101 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

 

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

 

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).

 

Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.:

a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,

b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

 

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

 

W ramach projektu Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni będzie realizowała następujące zadania:

 1. Mobilne usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałych na terenie Szczecina i powiatu polickiego,
 2. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym - opieka wytchnieniowa dla 130 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałych wspólnie z opiekunami faktycznymi na terenie Szczecina i powiatu polickiego,
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością - mobilny zespół wsparcia (psycholog, rehabilitant, specjalista ds. opieki wytchnieniowej) i poradnictwo (prawne, dietetyczne, coaching) dla 160 opiekunów faktycznych osób z niepełnoprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałych na terenie Szczecina i powiatu polickiego,
 4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami - usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałych ma terenie Szczecina i powiatu polickiego - uczestników zadania 1 i 2.

 

Na ten cel Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni otrzyma wsparcie w wysokości 1 788 694,70 zł, wkład własny Fundacji wyniesie 53 480 zł.

 

zaopiekowani loga dol

 

znaki strona www

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl