Ułatwienia dostępu

Dodatkowa rekrutacja uczestników - program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Uruchamiamy dodatkową rekrutację Uczestników do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Uczestnikiem może zostać wyłącznie Podopieczny naszej Fundacji, czyli osoba chorująca na chorobę nerwowo-mięśniową.

 

Dodatkowo, pierwszeństwo w objęciu projektem mają:

  1. Osoby, które nigdy nie korzystały z usług asystencji.
  2. Osoby, które nie korzystały z usług asystencji z ww. programu w 2023 r.
  3. Osoby, na których rejonie zamieszkania nie będzie realizowany ww. program w 2024 r.

 

Jak zgłosić się do projektu?

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika.

 

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.

 

Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) należy nadsyłać:

  • w formie papierowej - odręcznie podpisane - pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin,
  • w formie cyfrowej - zapisane w formacie PDF i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje na temat asystenta

 

Asystentem nie może być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkałą razem z uczestnikiem.

 

Asystent musi posiadać:

– dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

– co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zgłoszenia i informacje: Rafał Czaplak, tel. 601 668 209, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl