Władze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

 Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji 

 

Zarząd Fundacji:

Beata Karlińska - Prezes Zarządu

Leszek Karliński - Wiceprezes

Ewa Wiśniewska - Wiceprezes

Elżbieta Kanicka - Skarbnik

Anna Mądrzak - Sekretarz

 

Rada:

Jacek Piechota - Przewodniczący

Zbigniew Dziągwa

Grażyna Głuchowska

Jacek Kozłowski

Krzysztof Krawczak

Ludwik Kurek

 

Zgodnie ze statutem, Zarząd Fundacji:

Prowadzi działalność fundacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji, a w szczególności:
 1. realizuje uchwały Rady;
 2. reprezentuje fundację na zewnątrz;
 3. przygotowuje projekty programu działania i budżetu;
 4. realizuje program działania i dysponuje funduszami fundacji w granicach określonych budżetem;
 5. pracuje według uchwalonego regulaminu;
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;
 7. prowadzi politykę kadrową w Fundacji w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 8. może w drodze uchwały udzielić pełnomocnictw dla osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów do reprezentowania Fundacji w ramach projektu i określić zasady dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub zadania;
 9. określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 8 pkt 5 lit. c Statutu.