Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Dofinansowane szkolenie językowe i komputerowe

szjik 2019

 

Informacje o projekcie

 

Do udziału w Projekcie zaprasza się osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

  • ukończyły 25 rok życia,
  • zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj.:

  • są osobami po 50 roku życia,
  • są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/liceum profilowane/uzupełniające liceum ogólnokształcące/technikum/technikum uzupełniające/zasadniczą szkołę zawodową,
  • posiadają oświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • posiadają stopień niepełnosprawności.

 

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego - w miejscach, gdzie utworzy się grupa 12 osób na jednorodnym poziomie znajomości języka angielskiego, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom znajomości języka angielskiego badany jest poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego, który określi poziom zaawansowania językowego.

 

Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą nacisk na wszystkie sprawności językowe zgodnie ze standardem ESOKJ.

 

Szkolenia zakończone są międzynarodowym egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji językowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia języka angielskiego.

 

Cena: 145 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

 

Szkolenia komputerowe ICT w wymiarze 60 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego - w miejscach, gdzie utworzy się grupa 10 osób o podobnym poziomie umiejętności komputerowych w określonym zakresie, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umiejętności komputerowe badane są poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego. Każde szkolenie będzie obejmowało właściwe kompetencje z 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zgodnie ze Standardami wymagań dla kompetencji informatycznych DIGCOMP.

 

Szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym zgodnym z DIGCOMP oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji/kompetencji cyfrowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia komputerowego ICT.

 

Cena: 147 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

 

Więcej informacji na stronie: http://masterlang.pl/akk/.

 

Share